ALGEMENE VOORWAARDEN GLO

Artikel 1 Definities

1. GLO, gevestigd te Amsterdam, KvK-nummer 76923959, wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als coach.

2. De wederpartij wordt in deze algemene voorwaarden aangeduid als cliënt.

3. Met deelnemer wordt de natuurlijke persoon bedoelt die een cursus of traject aanschaft bij coach.

4. Met de overeenkomst wordt bedoeld de overeenkomst van de opdracht op grond waarvan coach tegen betaling werkzaamheden verricht en waarbij de algemene voorwaarden van toepassing zijn verklaard.

Artikel 2 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

 1. 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, facturen, werkzaamheden, overeenkomsten, levering van diensten en producten door of namens coach waarop zij deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

2. De voorwaarden zijn eveneens van toepassing op handelingen van de door coach in het kader van de opdracht ingeschakelde derden.

3. Van toepassing is steeds de laatst toegezonden versie van deze algemene voorwaarden.

4. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de cliënt wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.

5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing.

Artikel 3 Aanbod

 1. 1. Indien in de offerte geen aanvaardingstermijn is gesteld, vervalt de offerte na 30 kalenderdagen.
 2. 2. Coach kan niet aan haar aanbod worden gehouden indien de cliënt redelijkerwijs kon begrijpen dat het aanbod, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. 3. Een aanbod geldt niet automatisch voor vervolgopdrachten.

Artikel 4 Tarieven en betalingen

 1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.

2. Met het aangaan van de overeenkomst ontstaat de verplichting tot betaling. Coach komt het recht toe een aanbetaling te verzoeken en in fases te factureren. Zij is gerechtigd de werkzaamheden op te schorten tot de (volgende) betaling is voldaan. Er wordt pas met een eerste consult gestart zodra een eerste betaling is voldaan.

3. De bij het aangaan van de overeenkomst overeengekomen tarieven zijn gebaseerd op het op dat moment gehanteerde prijspeil. Coach heeft het recht de vergoedingen op enig moment, wanneer gewijzigde omstandigheden dit verlangen, aan te passen. Aangepaste tarieven worden zo spoedig mogelijk medegedeeld aan de cliënt. Vergoedingen zullen binnen een traject niet worden verhoogd.

4. Facturen dienen binnen 30 kalenderdagen na factuurdatum betaald te zijn, tenzij partijen hierover schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt, een eerste consult eerder aanvangt of op de factuur een andere betaaltermijn vermeld is.

5. Er zijn geen contracten afgesloten met zorgverzekeraars. 

6. Indien de cliënt in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, is deze van rechtswege in verzuim en wettelijke rente verschuldigd. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de cliënt in verzuim is tot aan het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag. 

7. Indien de cliënt in gebreke of in verzuim is in de nakoming van zijn verplichtingen, komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de cliënt.

8. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de cliënt zijn de vorderingen van coach onmiddellijk opeisbaar en wordt de overeenkomst direct beëindigd. 

Artikel 5 Informatieverstrekking

1. Cliënt stelt alle informatie die voor de uitvoering van de opdracht relevant is tijdig beschikbaar aan coach.

2. Cliënt staat in voor de juistheid, volledigheid en betrouwbaarheid van de ter beschikking gestelde gegevens, ook indien deze van derden afkomstig zijn. Coach zal de gegevens vertrouwelijk behandelen.

3. Cliënt is er tevens zelf verantwoordelijk voor wijzigingen door te geven, zoals een wijziging in medicatie.

4. Cliënt vrijwaart coach voor elke schade die voortvloeit uit het niet voldoen aan het in dit artikel gestelde.

5. Stelt cliënt niet of niet tijdig de verlangde gegevens beschikbaar en loopt de uitvoering van de opdracht hierdoor vertraging op, dan komen de daaruit voortvloeiende extra kosten voor rekening van cliënt.

Artikel 6 Uitvoering van de overeenkomst

 1. 1. Coach voert opdracht naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is niet aansprakelijk voor het niet bereiken van het resultaat dat cliënt beoogde. Cliënt erkent dat resultaat niet direct zichtbaar zal zijn en tevens dat resultaten mede afhankelijk zijn van de inzet van de deelnemer.
 2. 2. Coach is bevoegd derden in te schakelen bij de uitvoering van haar werkzaamheden.

Artikel 7 Wijziging van de overeenkomst

 1. 1. Indien tijdens de uitvoering van de opdracht blijkt dat het noodzakelijk is de te verrichten werkzaamheden te wijzigen of aan te vullen, passen partijen tijdig en in overleg de overeenkomst aan.
 2. 2. Indien partijen overeenkomen dat de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, kan het tijdstip van voltooiing worden beïnvloed. Coach stelt de cliënt hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte.
 3. 3. Annulering van een overeenkomst door de cliënt is enkel schriftelijk mogelijk. Annulering tot 4 weken voor aanvang van een eerste consult is kosteloos; bij annulering tussen 4 en 2 weken voor de start wordt 50% van het geoffreerde bedrag in rekening gebracht; bij annulering binnen 2 weken voor de start wordt 90% van het bedrag in rekening gebracht. Bij tussentijdse beëindiging van een traject zullen de tot dan toe gebruikte consulten, gewerkte uren en gemaakte kosten direct in rekening worden gebracht.
 4. 4. Een los consult kan tot 48 uur voor aanvang kosteloos worden verplaatst; bij verplaatsing of annulering binnen 48 uur, of het verstek laten gaan, komt het consult te vervallen en wordt deze als dusdanig doorberekend. Dit geldt ook bij een consult binnen een traject, waarbij een verplaatst consult te allen tijde binnen de doorlooptijd plaats dient te vinden. 
 5. 5. Coach heeft het recht de overeenkomst op te schorten of beëindigen als de verplichtingen uit de overeenkomst niet worden nagekomen of wanneer nieuwe omstandigheden naar voren zijn gekomen die ten tijde van het sluiten van de overeenkomst nog niet kenbaar waren.
 6. 6. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt deelnemer toegang tot zijn aankoop. Deelnemer stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
 7. 7. Eenmaal opgestuurde onderzoeksmaterialen voor een laboratorium kunnen niet meer worden geannuleerd en zullen te allen tijde worden doorberekend.

Artikel 8 Online cursus

 1. 1. Indien het aanbod wordt aanvaard en de cursus online wordt aangeschaft ontstaat direct een betalingsverplichting voor de deelnemer, die ook blijft bestaan wanneer niet de gehele cursus wordt doorlopen of gebruik wordt gemaakt van de ter beschikking gestelde content.
 2. 2. Deelnemer ontvangt na aankoop toegang tot de cursus. De cursus is zodoende uitgesloten van het herroepingsrecht, waardoor niet de mogelijkheid toe komt de aankoop te annuleren met restitutie van het aankoopbedrag.
 3. 3. Deelnemer ontvangt pas toegang tot de content na betaling van het overeengekomen bedrag.

4. Coach heeft het recht de vergoedingen bij het opnieuw geven van een cursus aan te passen. Zij heeft tevens het recht de prijs in de aanloop naar een cursus aan te passen ter promotionele doeleinden.

5. Coach voert de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen uit. Zij is echter niet verantwoordelijk voor het niet behalen van het resultaat dat deelnemer met aankoop beoogde. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een cursus.

6. Doordat voor het geven van de cursus gebruik wordt gemaakt van een platform van een derde, kan coach niet garanderen dat de cursus op ieder moment en op iedere locatie beschikbaar is.

7. Coach behoudt te allen tijde het recht om deelname te weigeren.

8. Coach is gerechtigd de inhoud van een cursus uit te breiden, te beperken of aan te passen.

9. Deelnemer verkrijgt een beperkt en persoonlijk recht om de inhoud van de cursus te gebruiker voor persoonlijke doeleinden. De cursus is bedoeld om te inspireren, niet om te kopiëren.

10. Het is deelnemer niet toegestaan de opgedane kennis te gebruiken om zelf een soortgelijk aanbod te creëren.

11. De tijdens de looptijd van de cursus geleverde informatie blijven eigendom van coach. Zij zal tijdig aangeven tot wanneer de content beschikbaar is. Het is de eigen verantwoordelijkheid van de deelnemer om het materiaal tijdig te bekijken en waar de mogelijkheid wordt gegeven op te slaan.

12. Tijdens deelname aan een cursus kunnen deelnemers onderling communiceren, bijvoorbeeld door het plaatsen van reacties in de community onder posts. De deelnemer verklaart geen spam of anderzijds ongewenste mededelingen te versturen. Het handelen in strijd met deze voorwaarden kan resulteren in onmiddellijke ontzegging van toegang en gebruik van de diensten van coach.

13. Het staat coach te allen tijde vrij communicatie of andere delen van de gedeelde informatie zonder nader bericht te verwijderen, indien de inhoud van deze communicatie en informatie het verwijderen daarvan rechtvaardigt.

14. Coach behoudt zich het recht voor deelnemers die door hun gedrag het verloop van een cursus belemmeren of bemoeilijken, van verdere deelname en indien nodig, van toekomstige deelname, uit te sluiten. Uitsluiting laat de verplichting tot betaling van de kosten voor de desbetreffende content onverlet.

Artikel 9 Overmacht

1. In geval van overmacht zijn partijen gerechtigd de overeenkomst te onderbreken of verplaatsen. Van overmacht is onder meer sprake indien de uitvoering van de overeenkomst, al dan niet tijdelijk, wordt verhinderd door omstandigheden waar partijen redelijkerwijs geen invloed op uit kunnen oefenen, zoals ziekte, een pandemie, ongevallen, brand of overheidsmaatregelen.

2. Indien zich een situatie als in het eerste lid van dit artikel omschreven voordoet, of andere omstandigheden plaatsvinden waardoor de overeenkomst tijdelijk niet voortgezet kan worden, worden de verplichtingen opgeschort zo lang partijen niet aan hun verplichtingen kunnen voldoen. Partijen zoeken in een dergelijke situatie gezamenlijk naar een oplossing. Indien deze situatie voortduurt zonder passende oplossing, hebben beide partijen het recht de overeenkomst schriftelijk te ontbinden zonder ongedaanmaking. De tot dan toe gemaakte kosten en gewerkte uren worden onmiddellijk opeisbaar.

3. In geval van een zakelijke overeenkomst zijn partijen gehouden de werkzaamheden te verplaatsen en blijft de betalingsverplichting in stand.

Artikel 10 Aansprakelijkheid schade

 1. Coach is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit deze overeenkomst, tenzij de schade opzettelijk of met grove schuld is veroorzaakt.
 2. Coach geeft op geen enkele wijze garanties en is niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die tijdens of na de uitvoering van de werkzaamheden ontstaan bij deelnemer.

3. Coach is niet aansprakelijk voor schade ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens cliënt verstrekte onjuiste of onvolledige gegevens.

4. Cliënt is eindverantwoordelijk voor het controleren van de kwaliteit van de uitgevoerde werkzaamheden.

5. Deelnemer blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het toepassen of uitvoeren van kennis of handelingen zoals opgedaan tijdens een overeenkomst.

6. Coach heeft geen invloed op- en is niet aansprakelijk voor handelingen of vertragingen door derden. 

7. Een online cursus is geen vervanging van medisch advies, maar dient deelnemer enkel in staat te stellen actief aan de slag te gaan met hun gezondheid.

8. In het geval dat coach een schadevergoeding verschuldigd is aan cliënt voor het veroorzaken van directe schade die onder dit artikel valt, bedraagt de schade niet meer dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering wordt uitgekeerd, dan wel door coach in rekening is gebracht in de drie maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade.

9. Cliënt vrijwaart coach tegen alle aanspraken van derden die verband houden met de door haar geleverde diensten en producten.

Artikel 11 Intellectueel eigendom

 1. 1. De intellectuele eigendomsrechten op de door coach aan cliënt ter beschikking gestelde materialen en advies berusten bij coach. Het is nadrukkelijk niet toegestaan het materiaal en verstrekte documentatie te verveelvoudigen, openbaar te maken of aan derden beschikbaar te stellen zonder voorafgaande toestemming.
 2. 2. Het is deelnemer niet toegestaan tijdens een consult beeld- en/of geluidsopnames te maken, tenzij hier uitdrukkelijk toestemming voor is verleend

3. Elke handeling in strijd met het in dit artikel gestelde wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.

4. Bij inbreuk komt coach een vergoeding toe ter hoogte van tenminste driemaal de door haar gebruikelijk gehanteerde vergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik, zonder enig recht te verliezen op vergoeding van overige geleden schade. 

Artikel 12 Bijzondere bepalingen

 1. 1. Beide partijen zijn gehouden tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun overeenkomst hebben verkregen. Cliënt wordt voor meer informatie verwezen naar de privacyverklaring.

Artikel 13 Klachten

 1. 1. Cliënt is verplicht om klachten over offertes, facturen en/of de geleverde diensten en producten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 7 kalenderdagen na het ontstaan van de klacht schriftelijk en gemotiveerd kenbaar te maken aan coach. Zij streeft ernaar binnen 24 uur op klachten te reageren.
 2. 2. Coach dient in de gelegenheid te worden gesteld de tekortkoming te herstellen.
 3. 3. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

Artikel 14 Geschilbeslechting

1. Op deze algemene voorwaarden is het Nederlands recht van toepassing.

2. Partijen zullen enkel een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

3. Geschillen zullen worden beslecht in het arrondissement waarin coach is gevestigd, tenzij een wettelijke bepaling anders verplicht.

4. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens coach en betrokken derden 12 maanden.